گلایه های کارشناس سلامت از شرایط دندانپزشکی در ایران بومی گزینی دانشجو نیاز نظام دندانپرشکی

به گزارش الف باتوجه به اینکه حدود 80 درصد از دندان پزشکان کشور در بخش خصوصی فعال هستند، کمبود دندان پزشک منجر به کاهش رقابت در این حوزه شده است؛ به همین دلیل شاهد هزینه‌های گزاف درمانی این حوزه هستیم....